Missie en visie

Visie

Wij geloven in onze vindingrijke kracht en ontwerpen samen; schoolteam, leerlingen, ouders/verzorgers én de gemeenschap, een rijke leef- en beleefwereld waar we met elkaar:

Leren (Leerlijnen)

Onderzoeken (Fasen)

Ondernemen (Sprints) 

Spelen & Bewegen (Passie)

Missie - motto:
Maak een Wereldtoekomst!

Onze visie op onderwijs

Het schoolteam is gefocust op het leerproces van de leerlingen en we meten geregeld via toetsen en observaties (zorgcyclus) of onze aanpak (het proces) werkt. 

Hoe komen we tot hoge opbrengsten? Wat is onze aanpak?

De leerlingen op nummer één

OBS Trijegeaster Honk biedt een veilige ontmoetingsplek, in de eerste plaats voor de leerlingen maar ook voor de ouders/verzorgers, het schoolteam en de betrokken onderwijspartners. Een plek waar de focus ligt op leren en experimenteren. De ontwikkeling van leren gaat het best met een flinke dosis positiviteit, zonder oordeel en met een kritische, open en oplossingsgerichte houding. Deze houding verwachten we van alle betrokkenen in en rond de school én van de omgeving. Daarnaast is het een Honk waar kinderen en collega’s, ongeacht hun achtergrond en interesses, kansen en vertrouwen opdoen en actief deel kunnen nemen aan het vormgeven van een betere omgeving/wereld.

Een kleine school heeft als uniek voordeel dat er veel leerruimte is letterlijk en figuurlijk. Zowel de ruimte in het gebouw als op het plein is gigantisch. Door de kleine groepen is er ook veel ruimte voor maatwerk. Dat wil zeggen dat er in kleine scholen meer mogelijkheden zijn om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten bij de interesses, capaciteiten en de behoeften van de leerlingen.

Hoge verwachtingen

Het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen meer en beter leren. Hoge verwachtingen spelen een grote rol in het welbevinden van de leerling en hebben effect op prestaties en gedrag. Een soortgelijk effect treedt ook op wanneer volwassenen hoge verwachtingen naar en over elkaar uitspreken. Daarom verwachten we ook dat volwassenen hoge verwachtingen naar elkaar uitspreken op onze school zowel ouders/verzorgers als in ons schoolteam.

Focus op goede instructies en beweging

Het aller belangrijkste bij de basisvakken is het geven van goede instructies. Met begeleiding van onderwijsadviesbureau Noorderwerkt vraagt het schoolteam zich constant af ‘Kan het handiger, krachtiger en kwalitatief (nog) beter?’.

Voor goede instructies zetten we het leerdoelgerichte instructiemodel EDI 2.0 in. Dit betekent dat de leerkracht, bij het aanleren van een nieuwe strategie, het eerst voordoet, daarna doen de leerlingen en de leerkracht het samen, vervolgens doen de leerlingen het onderling samen en tot slot is het de bedoeling dat de leerlingen het zelfstandig/alleen kunnen. De leerlingen worden via deze veilige en spelenderwijze werkwijze steeds zelfstandiger. Dit heeft effect op het zelfvertrouwen en de samenwerking. Daarnaast koppelen we beweging aan de instructies zodat de leerlingen niet de hele dag passief achter een tafeltje zitten en precies doen wat de leerkracht aanbiedt. Nee absoluut niet! De kinderen op OBS Trijegeaster Honk zijn actief, worden betrokken en denken/praten mee.

Aandacht voor Onderzoeken, Ontwerpen en Ondernemen

In samenwerking met Toanhûs en Keunstwurk en vanuit de subsidie 'Cultuur met Kwaliteit' (CmK) werken we toe naar een visie omtrent onderzoeken, ontwerpen en ondernemen op zogenoemde ‘leer-eilanden’. Het Maakplein in onze school is een voorbeeld van zo’n eiland. Hier leren de kinderen ONTDEKKEN – Ik heb een uitdaging, Hoe pak ik het aan?, INTERPRETEREN – Ik heb iets nieuws geleerd, Hoe interpreteer ik het?, IDEE ONTWIKKELING – Ik zie een mogelijkheid, Wat ga ik ontwikkelen? EXPERIMENTEREN – Ik heb een idee, Hoe kan ik het maken? VERBETEREN – Ik heb iets nieuws geprobeerd, Hoe verbeter ik het? PRESENTEREN – Ik heb iets afgerond, Op welke wijze deel ik het met de omgeving/wereld? Met deze fasen stimuleren we de leerlingen om zelf de wereld te ontdekken en te ervaren en problemen te signaleren, op te lossen en dit te delen met anderen.

Kennisuitwisseling en samenwerking Trijegeaster Honk, Ynset én Schakel

De drie kleine basisscholen Trijegeaster Honk, De Ynset en De Schakel zoeken steeds meer de verbinding met elkaar. Door deze samenwerking is het de bedoeling om de lesprogramma’s van de verschillende scholen te stroomlijnen, leerlingen en schoolteams van de verschillende scholen samen te brengen (o.a. op leer-eilanden), met en van elkaar te leren, de werkdruk te verlagen, financiële voordelen mogelijk te maken en effectieve oplossingen te vinden voor het lerarentekort.

Kleine school met een groot kennisnetwerk

Voor specifieke expertise en werkdrukverlaging werkt de school samen met partners.

Participatie via de Leerlingenraad, Whizzkids, KinderInnovatieRaad, Dynamische Teams, Medezeggenschapsraad en Oudervereniging

In het kader van (wereld)burgerschap hebben we op school een leerlingenraad en een KinderInnovatieRaad die leeractiviteiten bedenken en/of organiseren in wisselwerking met o.a. de oudervereniging en/of experts. Daarnaast hebben we Whizzkids op school. Dit zijn bovenbouwleerlingen die de leerkrachten ondersteunen bij activiteiten digitale geletterdheid en digitale vaardigheden. Verder zijn er verschillende teams die zich bezighouden met de ontwikkeling van de school zoals het schoolplein, het runnen van de bibliotheek tot het controleren van luizen. Natuurlijk is er ook een Medezeggenschapsraad voor advies en instemming met leden vanuit de oudergeleding en het schoolteam.

Open leerplek en voorbeeld voor studenten

Op dit moment lopen er vier studenten stage bij ons op school waarvan twee afstuderende LIO stagiaires. Daarnaast wordt onze school geregeld bezocht door groepen studenten die onderzoek doen of aan projecten werken. Bijvoorbeeld bij het creëren van het Maakplein of het onderzoeken van een leskist bewegend leren of tijdens een studie over de motoriek van jonge kinderen. Naast dit alles verwelkomen we binnenkort ook nog oud-leerlingen die hun maatschappelijke stage op TGH gaan doen. Studenten leren veel van de voordelen maar ook uitdagingen van een kleine school, tevens brengen zij nieuwe kennis en ideeën de school in.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: